Etusivu
Asiakaspalvelu (8 - 16): 010 430 3490 asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Monipuolista Tukkukauppaa!

Ostoskori:

0 kpl - 0,00 €
Ostoskori on tyhjä.

0

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Suomi Trading Oy on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan Asiakkaidensa yksityisyyttä sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Asiakkaalle, kuinka Suomi Trading kerää, käyttää ja suojaa henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia Asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

Suomi Trading Oy on Kärkkäinen Oy -konsernin tukkumyyntiä harjoittava yksikkö. Palvelulla tarkoitetaan Suomi Tradingin tarjoamaa palvelua kuten www.suomitrading.fi -verkkokauppaa, Suomi Tradingin ylläpitämiä verkkosivuja, uutiskirjettä tai muuta Suomi Tradingin tarjoamaa Palvelua. Asiakkaalla tarkoitetaan Suomi Tradingin Palvelua käyttävää yritystä tai henkilöä.

Suomi Trading noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun Asiakas käyttää Suomi Tradingin Palveluja. Mikäli Asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, Asiakas ei voi käyttää Palveluja, koska Palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi

Suomi Trading Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Suomi Trading Oy (Y-tunnus: 2987893-3)

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: tietosuoja@karkkainen.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten käsittelyn, hyväksymisen ja toimittamisen sekä laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Suomi Trading käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia Suomi Tradingin liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:
• Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä;
• Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;
• Liiketoiminnan kehittäminen;
• Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen;
• Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit;
• Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen Palvelun tarjoaminen;
• Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja Palvelun kehittämiseksi;
• Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen;
• Palvelun tietoturvasta huolehtiminen;
• Väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen;
• Vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen; ja
• Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset;

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Suomi Trading kerää henkilötietoja pääasiallisesti Asiakkaalta itseltään, jotka Asiakas antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi tai käyttäessään Palvelua, kuten ostaessa tuotteita www.suomitrading.fi -verkkokaupasta, antamalla ostoskorissa yhteystietoja, tilatessa uutiskirjeen tai asioidessaan muutoin Suomi Tradingin kanssa.

Suomi Trading voi saada tietoja myös yhteistyökumppaneiltaan, kuten rahtiyhtiöiltä tai rahoitusyhtiöltä sekä lain sallimissa rajoissa myös muilta palveluntarjoajilta, kuten luottotietorekisterinpitäjältä taikka viranomaisen pitämistä rekistereistä, kuten Väestörekisterikeskuksesta.

Käsiteltävät henkilötiedot

Suomi Trading käsittelee seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja:
• Perustiedot: nimi, y-tunnus, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökuntatieto, käyttäjätunnukset;
• Maksu- ja maksutapatiedot;
• Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot;
• Kiinnostuksen kohteet;
• Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät;
• Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena;
• Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot;
• Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut; ja
• Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja Palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Suomi Tradingin ja Asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Suomi Tradingin ja Asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, Palvelun käyttöön, Suomi Tradingin oikeutettuun etuun, Asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen.

Suomi Trading käsittelee kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja ottaa henkilötietojen käsittelyssä aina huomioon asiakkaidensa yksityisyyden suojan.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomi Tradingin kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käyttää henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Suomi Tradingin yhteistyökumppaneille luovutetaan välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. Suomi Trading käyttää yhteistyökumppaneiden palveluja analyysi- ja personointitarkoituksissa. Suomi Trading voi luovuttaa yhteistyökumppanille Palvelun käyttötietoja kohdennettujen tarjousten tekemiseksi.

Suomi Trading käyttää it-toimintojen tuottamisessa alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Suomi Tradingin lukuun. Henkilötietojen käyttö on rajattu tiettyyn sopimuksen mukaiseen tehtävään. Suomi Trading on laatinut tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset alihankkijoiden kanssa. Suomi Tradingin käyttäessä alihankkijoita, se huolehtii, että henkilötietoja käsitellään lain ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Suomi Trading käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat sijoittautuvat pääasiallisesti EU- tai ETA-alueelle. Joissakin tapauksissa yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat kuitenkin olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle. Suomi Trading huolehtii siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käyttää henkilötietojen käsittelysopimuksissa EU:n hyväksymiä siirtomenettelyitä kuten EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttamiseen Asiakas on antanut suostumuksen esimerkiksi tietyn kampanjan yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli Suomi Trading on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset.

Henkilötietojen säilytysajat

Suomi Trading säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään, vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Suomi Trading huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötietojen turvallinen säilyttäminen ja suojaaminen on Suomi Tradingille erittäin tärkeää. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilötietojen turvaamiseen. Suomi Trading noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja suunnittelussa sovellettavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Suomi Trading huolehtii siitä, että kerätyt henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Suomi Trading ottaa huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Rekisterin ylläpidon pääsy tietoihin on rajattu vain välttämättömiin henkilöihin. Henkilötietoja käsittelevät Suomi Tradingin omat, koulutetut työntekijät, joiden työtehtävien suorittamisessa joudutaan käsittelemään henkilötietoja. Työntekijät on koulutettu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Suomi Tradingin Palvelun, verkkokaupan, palvelimien ja kaupan tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Suomi Trading huolehtii henkilökunnan, sisäisten prosessien ja toimitilojensa turvallisuudesta henkilötietojen suojaamiseksi. Suomi Trading pyrkii muutoinkin toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset menettelytavat henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääkseen ja havaitakseen mahdollisen ulkopuolisen pääsyn henkilötietoihin.

Asiakkaan oikeudet ja valintamahdollisuudet

Palveluun rekisteröityneellä Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Asiakas voi tehdä markkinointia koskevat valinnat Palvelun omilla sivuilla, esimerkiksi ottaako hän vastaan markkinointia vai ei. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttaa, lisätä tai poistaa kokonaan.

Asiakasta, josta on tallennettu henkilötietoja, kutsutaan rekisteröidyksi. Rekisteröidyllä eli Asiakkaalla on erilaisia oikeuksia, kuten oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö Suomi Trading häntä koskevia henkilötietoja, oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista sekä vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Henkilötietojen käsittelyn perustuessa Asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, Asiakas voi peruuttaa suostumuksen.

Mikäli Asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että Suomi Trading on toiminut lain vastaisesti, Asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida Suomi Tradingille asiasta. Suomi Trading on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti ja haluaa korjata mahdolliset puutteet. Asiakkaalla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen muutokset

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio Palvelussa, josta Suomi Trading kehottaa sen säännöllisesti tarkistamaan. Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 11.4.2022.